Semenovka – 1798 Census

Semenovka – 1798 Census
The following surnames are mentioned:

Amrein, Arnold, Artman/Artmann, Bassian, Baumann, Bayer, Bengsak/Bensak, Beberich, Berg, Binder, Borger, Braitenger, Breit, Breitinger, Brom, Bus/Buss, Daum, Dethloff/Detlof/Dettloff, Dieglitz, Diehl, Dieser, Diglits, Dil, Dirr/Dirr, Diser/Disser, Ditler, Doerr, Dresler/Dressler, Edelmann, Elsebach/Elsebakh, Ernst, Ewald, Faif, Falmer, Flohr, Floran, Folmer, Frank, Gaisert, Gak, Gas, Ged, Geerlain, Gefling, Gefner, Gehrlein, Geier, Gerber/Gerger, Gerlain, Gertman, Get/Gete, Geten, Gette, Gilgert, Gilter, Gloster, Goneker, Goethen, Goette, Goetten, Griesen/Grison, Gundersdorf, Gutt, Haas, Haberkorn, Haertmann/Hartmann, Hartwig, Heidt, Heil, Heintz, Heinz, Heit, Herber, Herrlein, Herrmann, Hilder, Hilgert, Hilter, Hoch, Hoeffner, Hoefling, Honecker, Kaip, Kaemmer, Keberlein, Keib,/Keip, Kemerer, Kerber, Khrison, Kibert, Kiebert, Kiefert/ Kifert, Kin, Kine, Kisner/Kissner/Kistner, Klab, Kloster, Koenig, Konrad, Koerber, Krehning, Krieger, Kuebert, Kuefert, Kugel, Kuehn, Kuehne, Lambrecht, Lang, Leonhard, Mim, Mueller, Nadgard, Neubauer, Obrast, Orthmann, Ortman/Ortmann, Pfeif, Rausch, Redling, Reising, Ritin/Rittin, Ritt, Ritz, Rokoschewsky, Rosebach/Rosebakh, Rot/Roth, Roethling, Rud, Rup/Rupp, Rutt, Sachs/Saks, Sack,/Sak, Schaab/Schab, Schalitz, Schnell, Schmaltz, Schmidt, Schneider, Schultz, Schwab, Schwach, Seifert, Seitz, Shalits, Shvakh, Siebert, Siegel, Siewert, Steinbach, Tempelmann, Thiel/Til, Tipel/Tippel, Vilberger, Vogel, Vogelmann, Volmer, Walter, Weigand, Weiss, Werner, Wiessner, Wilberger, Winder

Movements of the colonists to and from the following villages mentioned:

Amrein [Hidmann], ArnoldpPfeifer, Baumann [Rothammel], Bengsak [Leichtling, Binder [Stephen], Brom [Husaren], Buss [Goebel], Daum [Goebel], Dethloff/Detlof/Dettloff [Volmer], Dieser/Diser/Disser [Leichtling], Ditler [[Kamenka], Edelmann [Pfeifer], Elsebach/Elsebakh [Leichtling], Faif [Pfeifer], Falmer [Hildmann], Folmer [Volmer], Gaisert [Goebel], Gak [Goebel], Gas [Hildmann], Ged [Koehler], Gefling [Goebel], Gerger [Koehler], Gertman [Rothammel], Gette Koehler], Gilgert [Goebel], Goneker [Kraft], Goette [Koehler], Gutt [Pfeifer], Haas [Hildmann], Haberkorn [Goebel], Haertmann/Hartmann [Rothammel], Heintz/ Heinz [Koehler], Herber [Koehler], Herrmann [Rothammel], Hilgert [Goebel], Hoch [Goebel], Hoefling [Goebel], Honecker [Kraft], Kaemmer [Goebel], Kemerer [Goebel & Koehler], Kisner/Kissner/Kistner [Pfeifer], Klab [Pfeifer], Kloster [Hildmann], Konrad [Husaren], Krehning [Pfeifer[,Lambrecht [Pfeifer], Lang [Leichtling], Leonhard [Koehler], Neubauer [Kamenka], Obrast [Pfeifer], Pfeif [Pfeifer], Redling [Kamenka], Reising [Goebel],, , Rokoschewsky [Husaren], Roethling [Kamenka] Sachs/Saks [Kamenka], Schneider [unknown, Schwab [Pfeifer], Shvakh [Koehler], Siegel [Koehler], Tipel/Tippel [Pfeifer], Vogelmann [Kamenka], Volmer [Volmer & Hildmann], Weigand [Koehler & Kamenka], Werner [Kamenka], Wiessner [Pfeifer]

$24Members save $4.00!
Become a member