Stahl am Tarlyk – 1798 Census

Stahl am Tarlyk – 1798 Census
The following surnames are mentioned:

Adam, Aikher / Aiker, Bamberger, Bap, Bea, Becker, Berg, Berkh / Berk, Bermar, Bernhard, Besiner, Bessiner, Bessinger, Bopp / Bop, Borger, Bössinger / Boessinger / Bossinger, Braun / Bran, Brickmann / Brickman, Brikman, Brot, Brott, Brüchmann / Bruechmann /Bruchman, Brumgorst, Brunckhorst, Brunkgorst, Daam/ Dahm / Dam, Däneke / Daeneke / Daneke, Debus, Dineker / Dinker, Dittenber / Ditenber, Dummler / Dumler, Eicher, Eiger, Eksen, Engelmann, Eske, Fegler, Feit, Fishais, Fleimang, Flemen, Fleming, Folmar, Frank, Frei, Fries, Fris, Gaal / Gal, Gaan / Gan, Gaar / Gar, Gabarman, Gaints, Gall / Gal, Gaulman / Galman, Gelmut, Giessen Gisen/ Giesen, Gikman, Gizen, Glaas / Glas, Goltsman, Gorikh, Graas, Gras, Grass, Graus, Haar, Habermann / Haberman, Hahn / Han, Hall, Harr, Hartwig, Heckmann / Heckman, Heinz, Helmuth, Hickmann / Hickman, Holzmann / Holzman, Igelman, Imerikh, Ingelman, Jakobsen / Jacobsen, Jänsen / Jaensen /Jansen, Jensen, Jeske, Keller, Kerber, Klein, Kleinfelder, Klemmer / Klemer, Kohl / Kol, Konrad / Conrad, Kool, Körber / Koerbel/ Korbel, Kraus / Kras / Krauss, Kretser, Kretzer, Krimel, Krümmel / Kruemmel / Krumel, Lampe / Lamp, Langmacher, Lankmaker, Laube / Laub, Lehmann, Leman, Lindegrün / Lindergruen / Lindergrun, Lintergin, Lintgriin, Livikh / Livik, Loman, Loos, Lundgrün / Lundgruen / Lundgrun, Madsen, Mai / May, Maier / Mayer, Mast, Matias / Mathias, Matisan / Mathisan, Matsen / Mathsen, Matsin / Mathsin, Mattesen, Matthias, Matthiesen, Maul / Mal, Meckel / Mekel, Mekhil, Mekil, Merts/ Mertz / Merz, Metsiner / Metsinger, Metzler, Michaelis, Müller / Mueller / Muller, Nazarenus / Nazarnus, Neiman / Neimann, Neumann / Neuman, Nielsen / Nilson, Nilmaer / Nilmaier, Nilzen / Nilsen, Obarnderfer /Obendorfer, Paich / Pach, Pap / Papp, Pea, Pietsch / Pitsch, Pinneker / Pineker, Raits, Ratau / Ratu, Reinhard / Reinhardt / Renhard, Reitz, Ross, Rotau / Rotu, Saalfasar / Salfasar, Sahlfeld / Salfeld / Sahlfeldt, Saip / Sap, Salwasser, Scheib / Scheb, Scheid, Scheidt, Schiebelhut, Schmerig, Schmidt, Schneider, Schönberg / Schoenberg, Schumacher / Schumaker, Schweitzer, Seib, Seidlitz, Seip, Shaip, Shait, Shifelgut, Shinaber, Shmerikh, Shtaal / Shtal / Shtall, Shtefen / Shtefin, Sonkh / Sonk, Spomer, Stahl / Stal, Stefan / Steffen, Thümmler / Thuemmler /Thumler, Timler / Timmler, Tinkgolt, Titenbier, Trai, Treu, Vait, Veigler, Verfil, Vogt / Voght, Vollmar / Volmar, Wagner, Walter, Weber, Wendel, Werfel, Wittmann / Wittman / Witman, Wolf, Wollschläger / Wollschlaeger / Wollschlager, Würfel / Wuerfel, Yensen / Jensen, Zalfeld, Zimmerbecher/ Zimmbecker, Zimmermann / Zimmerman
Movement of the colonists to or from the following villages is mentioned:

Adam [Schilling], Aikher / Aiker [Jost], Bamberger [Moor], Bea [Balzer], Becker [Balzer], Becker [Kukkus] Berg [Balzer], Berkh / Berk [Balzer], Borger [Warenburg], Borger [Beideck], Brickmann / Brickman [Kukkus], Brot / Brott [Kukkus], Brüchmann / Bruechmann /Bruchman [Kukkus], Daam / Dahm / Dam [Schilling], Däneke / Daeneke / Daneke [Moor], Debus [Kukkus], Dineker / Dinker [Moor], Dittenber [Kukkus], Eicher / Eiger [Jost], Engelmann / Engleman [Schaefer], Engelmann / Engleman [Urbach], Fegler [Laub], Feit [Balzer], Feit [Husaren], Fleimang [Jost], Flemen [Beideck], Fleming [Jost], Fleming [Beideck], Frank [Jost], Fries [Beideck], Fris {Beideck], Gaal [Warenburg], Gaan/ Gan [Jost], Gabarman [Balzer], Gall [Warenburg], Gan [Preuss], Gaulman /Galman [Bangert], Gelmut [Schilling], Gikman [Balzer], Glaas / Glas [Dinkel], Gras / Grass [Kukkus], Gras / Graus [Kutter], Habermann / Haberman [Balzer], Hahn / Han [Preuss], Hahn / Han [Jost], Hall [Warenburg], Hartwig [Warenburg], Heckmann / Heckman [Balzer], Helmuth / Helmut [Schilling], Hickmann / Hickman [Balzer], Igelman [Schaefer], Ingelman [Urbach], Jakobsen / Jacobsen [Bangert], Jänsen / Jaensen /Jansen [Dinkel], Jensen [Dinkel], Keller [Bangert], Kerber [Schilling], Klein [Balzer], Kleinfelder [Balzer], Klemmer / Kelmer [Anton], Kohl / Kol [Laub], Kool [Laub], Körber / Koerbel/ Korbel [Schilling], Kraus [Kutter], Krimel [Laub], Krümmel / Kruemmel / Krumel [Laub], Laube / Laub [Lauwe], Lindegrün / Lindergruen / Lindergrun [Kratzke], Lintgriin [Kratzke], Livikh / Livik [Pokrovsk], Loos [Kutter], Lundgrün / Lundgruen / Lundgrun [Kratzke], Mai / May [Schilling], Maier / Mayer [Mariental], Mast [Warenburg], Mattesen / Mathesen, Matesin / Matthiesen [Laub], Maul / Mal [Schilling], Metsiner / Metsinger [Anton], Michaelis [Jost], Neiman / Neumann [Dinkel], Paich [Preuss], Pea [Balzer], Pietsch / Pitsch [Preuss], Pinneker / Pineker [Moor], Ross [Balzer], Rotau / Rotu [Norka], Sahlfeld / Salfeld [Schilling], Scheib / Scheid [Balzer], Schiebelhut [Beideck], Schneider [Beideck], Schweitzer [Kukkus], Seib [Kukkus], Shibelgut [Beideck], Shtefen / Shtefin [Dinkel], Sonkh / Sonk [Kukkus], Spomer [Beideck], Stefan / Steffen [Dinkel], Tinkgolt [Beideck], Titenbier [Kukkus], Vait [Balzer], Vait [Husaren], Veigler [Laub], Vogt / Voght [Anton], Walter [Schilling], Weber [Beideck], Weber [Kukkus], Weber [Laub], Wendel [Schilling], Wolf [Brabander], Würfel / Wuerfel [Anton], Yensen / Jensen [Dinkel], Zalfeld / Zalfeldt [Schilling], Zimmermann / Zimmerman [Banger

$24Members save $4.00!
Become a member