Urbach (Lipov-Kut) – 1798 Census

Urbach (Lipov-Kut) – 1798 Census

The following surnames are mentioned:

Albert, Anschütz / Anschuetz, Balde, Banders, Beil, Blade, Blum, Bodenschal, Bralt, Eberling, Eichhorn, Engelman, Ertman, Falde, Gin, Göbel / Goebel, Goldman, Gref, Gross, Haan, Hahn, Hanneman, Haufstein, Henning, Herbst, Herr, Hihn, Hinze, Ibe, Jost / Yost , Kalaan, Kammer, Kantz, Katarina, Kempf, Kermin, Kinder, Kister, Knatz, Knause, Kossman, Krämer, Krause, Kreinert, Langaan, Langman, Lehman, Leonhard, Ling, Loresch, Maier,Markart, Markus, Marquardt, Martin, Matthias, Meier, Merz, Müller / Mueller, Pekheisen, Petsch, Pister, Präger / Praeger, Richter, Rikher, Schaaf, Schäfer / Schaefer, Schultz, Schulz, Schwartz, Seidel, Seidentsor, Seidenzal, Spanagal, Spanagel, Stengler, Strut, Taub, Totei, Tsirer, Urbach, Utto, Wagner, Wahl, Walzer, Weinert, Weltz, Wingert, Zaan, Zahn, Zitterkof, Zoller
Movement of the colonists to or from the following villages is mentioned:

Albert [Bohn], Anschütz [Nieder-Monjou], Banders [Fischer], Beil [Graf], Blum [Nieder-Monjou], Bodenschal [Nieder-Monjou], Bralt [Enders], Eberling [Escaped], Engelman [Stahl], Falde [Rosenheim], Gin [Schaffhausen], Göbel [Rosenheim], Goldman [Boaro], Gref [Katharinenstadt], Haan [Nieder-Monjou], Hahn [Bohn], Hahn [Reinwald], Hanneman [Katarinenstadt], Hanneman [Schaefer], Haufstein [Stahl am Karaman], Henning [Schaefer], Hihn [Schaffhausen], Jost [Reinhart], Kalaan [Foreigner], Kammer [Reinhart], Kantz [Philipsfeld], Kempf [Schwed], Kermin [Departed], Kinder [Schaffhausen], Kister [Unknown], Kossman [Fischer], Krämer / Kraemer [Schulz], Kreinert [Departed], Langman [Reinwald], Lehman [Ukraine], Leonhard [Schulz], Loresch [Stahl am Karaman], Maier [Karaman], Markart [Stahl am Karaman], Markus [Schulz], Marquardt [Stahl am Karaman], Martin [Stahl am Karaman], Merz [Pokrovsk], Merz [Huck], Merz [Saratov], Muller / Mueller [Schaefer], Muller / Mueller [Schwed], Petsch [Schwed], Pister [Nieder-Monjou], Pister [Astrakhan], Pister [Perm], Präger / Praeger [Stahl am Karaman], Richter [Departed], Rikher [Schulz], Schäfer / Schaefer [Katharinenstadt], Schäfer / Schaefer [Foreigner], Schäfer / Schaefer [Pokrovsk], Schultz [Reinhart], Schulz [Schulz], Seidel [Krasny Yar], Seidentsor [Pokrovsk], Spanagel [Boaro], Strut [Krasny Yar], Taub [Nieder-Monjou], Urbach [Stahl am Karaman], Utto [Dinkel], Wahl [Schulz], Walzer [Enders], Walzer [Rosenheim], Weltz [Schaefer], Zaan [Schaefer], Zaan [Krasny Yar], Zaan [Fischer], Zahn [Krasny Yar], Zitterkof [Huck], Zoller [Schwed]

$24Members save $4.00!
Become a member