Yagodnaya Polyana/Jagodnaya Poljana/Baum – Households that moved to other Colon

Yagodnaya Polyana/Jagodnaya Poljana/Baum – Households that moved to other Colonies between 1850 & 1857

List of Households that moved from Yagodnaya Polyana to other Colonies between 1850 & 1857

Baum

also known as

Yagodnaya Polyana

$24Members save $4.00!
Become a member