Kabobel

 • Clues 1982, Part 1, P. 91

Kacher

 • Journal. V. 2 #1, P. 71

Kadun

 • Clues 1989, P. 99

Kaeberlein

 • Clues 1981, Part 1, P. 82, 83
 • Journal, V. 1 #3, P. 72

Käfer / Kafer

 • Clues 1988, Part 2, P. 19
 • Heritage Review, #22, P. 48
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 41

Käferlein

 • Work Paper, #10, P. 52

Kaftan

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 43

Kahl

 • Clues 1987, Part 2, P. 28
 • Clues 1988, Part 2, P. 50
 • Clues 1992, P. 108

Kahler

 • Clues 1995, P. 78

Kähm

 • Journal, V. 1 #3, P. 72

Kaibel

 • Journal, V. 2 #1, P. 70

Kaim

 • Clues 1983, Part 2, P. 32

Kaimmori

 • Clues 1983, Part 2, P. 32

Kaisca

 • Clues 1981, Part 1, P. 84

Kaiser (See Also Keiser)

 • Clues 1981, Part 2, P. 37
 • Clues 1983, Part 1, P. 100
 • Clues 1983, Part 2, P. 31, 37, 40
 • Clues 1984, Part 1, P. 75, 95
 • Clues 1984, Part 2, P. 15
 • Clues 1986, Part 1, P. 76
 • Clues 1987, Part 2, P. 29
 • Clues 1991, P. 98
 • Clues 1997, P. 73
 • Heritage Review, #18, P. 39
 • Heritage Review, #24, P. 37
 • Heritage Review, #25, P. 37
 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 44
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 41
 • Journal, V. 1 #3, P. 74
 • Work Paper, #10, P. 51
 • Work Paper, #11, P. 50
 • Work Paper, #14, P. 53, 55
 • Work Paper, #22, P. 44
 • Work Paper, #24, P. 81
 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Kaisser

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 39

Kaitel

 • Clues 1981, Part 1, P. 85

Kaletzki

 • Clues 1987, Part 2, P. 26

Kali

 • Clues 1987, Part 2, P. 42

Kalinowsky

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 38

Kaliweit

 • Clues 1983, Part 2, P. 39

Kalk

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 41
 • Journal, V. 2 #1, P. 72

Kalling

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 43

Kallmann

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 46

Kalm

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 42
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 43

Kalosky

 • Heritage Review, #5 & 6, P. 39

Kaltenberger

 • Clues 1984, Part 1, P. 75

Kambeitz

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 45

Kameicz

 • Clues 1994, P. 104

Kamerel

 • Clues 1981, Part 1, P. 86

Kämle

 • Clues 1980, Part 1, P. 81

Kammerer

 • Work Paper, #14, P. 54

Kammergill

 • Journal, V. 1 #1, P. 77

Kammerling

 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 41

Kammerzell

 • Clues 1979, Part 2, P. 67
 • Clues 1981, Part 1, P. 86

Kämpf / Kam Pf

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 47
 • Work Paper, #10, P. 53

Kampken

 • Clues 1991, P. 98

Kampshen

 • Clues 1991, P. 98

Kancher

 • Clues 1980, Part 1, P. 78

Kanich

 • Clues 1985, Part 2, P. 10

Kansel

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 71

Kant

 • Clues 1987, Part 1, P. 82

Kantschu

 • Work Paper, #20, P. 79

Kanz

 • Clues 1997, P. 73

Kanzler (See Also Kauzler)

 • Clues 1979, Part 2, P. 64
 • Work Paper, #11, P. 54
 • Work Paper, #22, P. 49

Kaplin

 • Clues 1983, Part 2, P. 32

Kapp

 • Clues 1980, Part 1, P. 78
 • Clues 1983, Part 2, P. 34
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 66

Kappes

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 66

Kappey

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 38

Karal

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 41

Karch (See Also Karg)

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 39

Karetzki

 • Clues 1987, Part 1, P. 82

Karg (See Also Karch)

 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Kari

 • Clues 1993, P. 103

Karich / Karisch

 • Clues 1982, Part 1, P. 90
 • Heritage Review, #17, P. 59

Karle

 • Clues 1980, Part 1, P. 82
 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 38

Karlin

 • Clues 1980, Part 2, P. 52
 • Clues 1981, Part 1, P. 79
 • Heritage Review, #24, P. 37
 • Journal, V. 1 #3, P.70
 • Work Paper, #14, P. 53

Karos

 • Clues 1983, Part 2, P. 35

Karp

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 40

Karpinski

 • Clues 1995, P. 78

Karre

 • Clues 1988, Part 2, P. 17

Karsch

 • Heritage Review, #12, P. 42

Karst

 • Work Paper, #24, P. 78

Karser

 • Work Paper, #20, P. 79

Kas

 • Clues 1987, Part 2, P. 40
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 42

Kascht

 • Heritage Review, V. 17 #4, P. 46

Kaseler

 • Clues 1980, Part 1, P. 83

Kasler

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kasmarik

 • Clues 1984, Part 2, P. 31

Kassman

 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 42

Kast

 • Clues 1987, Part 2, P. 44
 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 47
 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 43

Kater

 • Clues 1984, Part 1, P. 92

Katz

 • Heritage Review, V. 10 #4, P. 46
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 44
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 39

Katzenbühler

 • Heritage Review, #13 & 14, P. 58

Katzentans

 • Clues 1982, Part 1, P. 80

Kaub

 • Clues 1980, Part 1, P. 81

Kaüdt

 • Heritage Review, #25, P. 38

Kaufmann

 • Clues 1979, Part 2, P. 67
 • Clues 1981, Part 2, P. 28
 • Clues 1987, Part 2, P. 42
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 45

Kauk

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 68

Kaul

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 65
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 37
 • Work Paper, #12, P. 61

Kaupp

 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 46

Kaurz

 • Clues 1983, Part 2, P. 35

Kautz (See Also Kauz)

 • Clues 1983, Part 2, P. 38
 • Heritage Review, #12, P. 43

Kautzman / Kautzmann

 • Heritage Review, #25, P. 37
 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 46, 47

Kauz (See Also Kautz)

 • Clues 1985, Part 2, P. 31
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 69
 • Work Paper, #14, P. 52

Kauzler (See Also Kanzler)

 • Clues 1979, Part 2, P. 64
 • Work Paper, #11, P. 54
 • Work Paper, #22, P. 49

Kaz

 • Heritage Review, #25, P. 40

Kean

 • Clues 1983, Part 2, P. 32

Keber

 • Work Paper, #11, P. 55

Keberlin

 • Clues 1981, Part 1, P. 82, 83

Kebsch

 • Clues 1981, Part 2, P. 38

Keck

 • Clues 1987, Part 2, P. 29
 • Clues 1989, P. 99
 • Heritage Review, #13 & 14, P. 54

Kehl

 • Clues 1991, P. 99

Kehler

 • Clues 1982, Part 2, P. 30
 • Clues 1985, Part 2, P. 28

Kehlert

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 45

Kehm

 • Journal, V. 1 #1, P. 78

Keil

 • Clues 1980, Part 2, P. 58
 • Clues 1983, Part 2, P. 43

Keiler

 • Clues 1989, P. 99

Kein

 • Heritage Review, V. 23 #3, P. 34
 • Heritage Review, V. 25 #1, P. 47

Keiser (See Also Kaiser)

 • Clues 1988, Part 2, P. 19

Keizmans

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 38

Kelber

 • Clues 1989, P. 99

Kelem

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 45

Keller

 • Clues 1981, Part 2, P. 36
 • Clues 1982, Part 1, P. 87
 • Clues 1982, Part 2, P 24, 25, 27, 28
 • Clues 1983, Part 2, P. 41, 43
 • Clues 1984, Part 1, P. 94
 • Clues 1984, Part 2, P. 56
 • Clues 1985, Part 2, P. 31
 • Clues 1986, Part 2, P. 12
 • Clues 1987, Part 2, P. 26, 43
 • Clues 1988, Part 2, P. 20, 21
 • Clues 1994, P. 104
 • Heritage Review, #12, P. 41
 • Heritage Review, #13 & 14, P. 55, 57
 • Heritage Review, #17, P. 56
 • Heritage Review, #19, P. 45
 • Heritage Review, V. 10 #2, P. 43
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 43, 47
 • Heritage Review, V. 12 #1, P. 40
 • Heritage Review, V. 12 #3, P. 43
 • Heritage Review, V. 16 #3, P. 48
 • Heritage Review, V. 16 #4, P. 46
 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 48
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 44
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 31
 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 42
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 40
 • Heritage Review, V. 24 #4, P. 35
 • Heritage Review, V. 26 #4, P. 34
 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Kellert

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 43

Kelln

 • Clues 1988, Part 1, P. 78

Kellroy

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 37

Kelm

 • Clues 1983, Part 2, P. 39

Keloch

 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 40

Kelsch

 • Heritage Review, V. 10 #4, P. 47
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 41
 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 43

Kembel (See Also Kempel)

 • Clues 1979, Part 2, P. 64
 • Clues 1985, Part 2, P. 30

Kempel (See Also Kembel)

 • Clues 1983, Part 2, P. 43

Kemmet

 • Work Paper, #17, P. 61

Kenchauser

 • Clues 1988, Part 1, P. 78

Kendel

 • Clues 1995, P. 78

Kenig

 • Journal, V. 1 #1, P. 76

Kenzmann

 • Clues 1986, Part 1, P. 77

Kepel

 • Clues 1989, P. 99

Keperlien

 • Work Paper, #23, P. 79

Kerbel

 • Clues 1983, Part 2, P. 41

Kerber

 • Clues 1988, Part 2, P. 52

Kerbo

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kerchner

 • Clues 1989, P. 99
 • Heritage Review, #17, P. 61

Kerck

 • Work Paper, #11, P. 55

Kerlin

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 41

Kern

 • Clues 1996, Part 1, P. 77
 • Heritage Review, #19, P. 47
 • Heritage Review, #24, P. 39

Kernel

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 47

Kerner (See Also Koerner)

 • Clues 1980, Part 2, P. 52
 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 41
 • Heritage Review, #24, P. 37
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 38
 • Journal, V. 1 #3, P. 70
 • Work Paper, #12, P. 63

Keromn

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 39

Kershen

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 47

Kerubitz

 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 44

Kessel

 • Clues 1984, Part 1, P. 73
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 44

Kessler (See Also Kissler)

 • Heritage Review, #20, P. 43, 45
 • Heritage Review, V. 12 #3, P. 44
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 44

Ketke

 • Clues 1982, Part 2, P. 27

Ketterling

 • Glückstal Colonies Newsletter, V. 8 #1, P. 12
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 64
 • Heritage Review, V. 15 #3, P . 43
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 38

Kiebler

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 69

Kiefel

 • Clues 1982, Part 1, P. 84

Kiehlbauch

 • Heritage Review, #19, P. 47

Kiehn

 • Clues 1982, Part 1, P. 90

Kielbach

 • Heritage Review, #24, P. 40, 41

Kiemann

 • Clues 1983, Part 2, P. 40

Kiemele

 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 42

Kiepke

 • Heritage Review, V. 11 #4, P. 40

Kierleber

 • Heritage Review, #12, P. 44

Kieseinger

 • Clues 1981, Part 1, P. 87

Kiesel

 • Clues 1983, Part 2, P. 37

Kieseler (See Also Kiessler)

 • Work Paper, #23, P. 79

Kiessinger

 • Heritage Review, #25, P. 40

Kiessler (See Also Kieseler)

 • Clues 1980, Part 2, P. 57

Kiessling

 • Work Paper, #14, P. 52, 53

Kiezmann

 • Clues 1983, Part 2, P. 40

Kihling

 • Clues 1983, Part 1, P. 99

Kiingel

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 38

Kildau

 • Clues 1984, Part 1, P. 73

Killwein

 • Work Paper, #17, P. 64

Kiltter

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 71

Kind

 • Heritage Review, #25, P. 36
 • Work Paper, #13, P. 53

Kinde

 • Clues 1987, Part 2, P. 26

Kindsknecht

 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 40

Kindsvater (See Also Kindvater, Kinsvater)

 • Clues 1979, Part 2, P. 63
 • Clues 1983, Part 1, P. 93
 • Clues 1983, Part 2, P. 40
 • Clues 1984, Part 1, P. 92

Kindvater (See Also Kindsvater, Kinsvater)

 • Clues 1989, P. 99
 • Work Paper, #20, P. 77

King

 • Clues 1987, Part 2, P. 41

Kinitzle

 • Heritage Review, V. 14 #1, P. 14

Kinsel / Kinzel

 • Clues 1982, Part 1, P. 87
 • Work Paper, #14, P. 53

Kinstler

 • Clues 1981, Part 1, P. 87

Kinsvater / Kinzvater (See Also Kindsvater, Kindvater)

 • Clues 1990, P. 89
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 43

Kintzle

 • Clues 1982, Part 2, P. 26

Kippes

 • Work Paper, #23, P. 80

Kirchgasinek

 • Clues 1995, P. 78

Kirchgesser

 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 48

Kirchmann (See Also Kirschmann)

 • Heritage Review, #13 & 14, P. 55
 • Heritage Review, #24, P. 40

Kirgen

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 44

Kirsch

 • Clues 1983, Part 2, P. 38

Kirschenmann

 • Heritage Review, #5 & 6, P. 40
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 37
 • Work Paper, #12, P. 61

Kirschimann

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 43

Kirschmann (See Also Kirchmann)

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 47

Kirschner

 • Heritage Review, V. 16 #4, P. 46
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 40

Kirstein

 • Clues 1996, Part 1, P. 77

Kisaelbach

 • Clues 1990, P. 89

Kiseleff

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 44

Kisling

 • Clues 1982, Part 1, P. 90
 • Clues 1993, P. 103

Kisner / Kissner

 • Clues 1981, Part 2, P. 28, 29

Kisselmann

 • Clues 1990, P. 89

Kissler (See Also Kessler)

 • Clues 1980, Part 2, P. 57
 • Clues 1993, P. 103
 • Work Paper, #17, P. 61
 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Kissling

 • Clues 1980, Part 2, P. 59

Kisson

 • Heritage Review, #18, P. 39

Kist

 • Heritage Review, V. 12 #2, P. 38

Kister

 • Clues 1979, Part 2, P. 68
 • Clues 1982, Part 1, P. 87
 • Journal, V. 1 #3, P. 74

Kitlitz

 • Clues 1989, P. 99

Kittmann

 • Work Paper, #11, P. 51
 • Work Paper, #23, P. 77
 • Work Paper, #24, P. 82

Kitzan

 • Clues 1984, Part 1, P. 92

Kitzler

 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 43
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 44

Kitzmann

 • Clues 1986, Part 1, P. 76
 • Clues 1990, P. 89

Klaao

 • Clues 1983, Part 2, P. 32

Klaas

 • Clues 19823, Part 2, P. 31
 • Clues 1983, Part 2, P. 32

Klaiber

 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 45
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 47

Klamen

 • Clues 1993, P. 103, 104

Klanim

 • Work Paper, #14, P. 53

Klans

 • Work Paper, #14, P. 53

Klappshein (See Also Klapstein)

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 45

Klaprath (See Also Klaproth)

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Klaproth (See Also Klaprath)

 • Clues 1988, Part 2, P. 19

Klapstein (See Also Klappshein)

 • Clues 1987, Part 2, P. 29

Klas

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Klasker

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 42

Klasse

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 44

Klassen

 • Clues 1991, P. 99
 • Clues 1993, P. 104
 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 40
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 46

Klatt

 • Clues 1981, Part 2, P. 36
 • Clues 1988, Part 2, P. 22
 • Journal, V. 2 #1, P. 68

Klauck

 • Heritage Review, V. 27 #3, P. 33

Klaudt

 • Heritage Review, #25, P. 38

Klaus

 • Clues 1981, Part 1, P. 81 (Nelsenss Family On This List Identified As Peter Klaus Family By Monna Klaus Of Yukon, Ok. Name Spelled Klauss On List)
 • Heritage Review, #18, P. 39
 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 39
 • Work Paper, #23, P. 81
 • Work Paper, #24, P. 78

Kleibaum

 • Clues 1991, P. 99

Kleim

 • Work Paper, #12, P. 63

Klein

 • Clues 1979, Part 2, P. 65
 • Clues 1980, Part 1, P. 80
 • Clues 1980, Part 2, P. 52, 57
 • Clues 1981, Part 1, P. 85
 • Clues 1981, Part 2, P. 27
 • Clues 1982, Part 1, P. 90
 • Clues 1982, Part 2, P. 29, 30
 • Clues 1983, Part 1, P. 92, 96, 99
 • Clues 1983, Part 2, P. 35, 40
 • Clues 1984, Part 1, P. 93, 95
 • Clues 1984, Part 2, P. 13, 15, 55
 • Clues 1985, Part 2, P. 30
 • Clues 1986, Part 2, P. 38
 • Clues 1987, Part 2, P. 41, 44
 • Clues 1989, P. 99
 • Clues 1990, P. 89
 • Clues 1991, P. 99
 • Clues 1993, P. 104
 • Clues 1996, Part 1, P. 77
 • Heritage Review, #15, P. 17
 • Heritage Review, #19, P. 49
 • Heritage Review, #23, P. 51
 • Heritage Review, #25, P. 40
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 45
 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 45
 • Heritage Review, V. 14 #1, P. 14
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 64, 67, 69
 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 46
 • Heritage Review, V. 16 #4, P. 46
 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 44
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 37, 43
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 38
 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 49
 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 39, 40
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 43, 46
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 42
 • Work Paper, #11, P. 55
 • Work Paper, #15, P. 51
 • Work Paper, #20, P. 80
 • Work Paper, #22, P. 45
 • Work Paper, #23, P. 78
 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Kleinert

 • Clues 1987, Part 2, P. 26

Kleinfelder

 • Clues 1982, Part 1, P. 89

Kleinknecht

 • Clues 1996, Part 1, P. 77

Kleinmann

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 46

Kleinst

 • Clues 1987, Part 2, P. 26

Kleman

 • Clues 1992, P. 108

Klemens

 • Clues 1994, P. 104

Klemm

 • Work Paper, #17, P. 63

Klemmer

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 41

Klemstein

 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Klettke

 • Clues 1997, P. 73

Klettker

 • Clues 1997, P. 73

Kleweno / Klewno

 • Journal, V. 2 #2, P. 91, 92

Klidrce

 • Clues 1995, P. 78

Klin

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 39

Kline

 • Clues 1993, P. 104

Kling

 • Clues 1982, Part 2, P. 30, 31

Klingemann / Klingman

 • Clues 1980, Part 2, P. 53

Klink

 • Heritage Review, #5 & 6, P. 41
 • Journal, V. 1 #3, P. 72

Klippe

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 67

Klitsch

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 37

Kloberdanz (See Also Klobertanz)

 • Clues 1983, Part 2, P. 42
 • Clues 1988, Part 1, P. 77, 78

Klobertanz (See Also Kloberdanz)

 • Clues 1982, Part 1, P. 86
 • Clues 1988, Part 1, P. 77, 78
 • Work Paper, #14, P. 53

Klofas

 • Clues 1989, P. 99

Klohn

 • Wandering Volhynians, Mar. 1991, P. 8

Kloke

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 42

Klongenberg

 • Clues 1979, Part 2, P. 61

Klooz

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 40
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 41

Klosher

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kloss

 • Clues 1985, Part 2, P. 12

Kloster

 • Clues 1984, Part 1, P. 95

Klöstitz

 • Clues 1981, Part 2, P. 34, 36
 • Clues 1985, Part 2, P. 11, 12
 • Heritage Review, #12, P. 44
 • Heritage Review, #25, P. 40
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 46
 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 45
 • Heritage Review, V. 12 #2, P. 38

Klotzhueber

 • Clues 1989, P. 99

Klüber

 • Work Paper, #24, P. 78

Klück

 • Heritage Review, #25, P. 38

Kludt

 • Clues 1983, Part 1, P. 95
 • Clues 1987, Part 2, P. 26
 • Clues 1988, Part 1, P. 75

Kluks

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 41

Klund

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 45

Knack

 • Heritage Review, V. 26 #4, P. 31

Knapp

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 40
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 46

Knaub

 • Clues 1982, Part 1, P. 87
 • Clues 1984, Part 1, P. 91, 97
 • Clues 1987, Part 2, P. 30

Knauer

 • Clues 1980, Part 1, P. 81

Knaus

 • Clues 1982, Part 1, P. 84
 • Clues 1982, Part 2, P. 23
 • Clues 1983, Part 1, P. 95
 • Clues 1988, Part 2, P. 18
 • Clues 1989, P. 99

Knebel

 • Work Paper, #20, P. 79

Knecht

 • Clues 1982, Part 2, P. 26
 • Clues 1987, Part 2, P. 42
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 43
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 70
 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 48
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 44
 • Work Paper, #22, P. 45

Knies

 • Work Paper, #11, P. 53
 • Work Paper, #22, P. 48

Knippel

 • Heritage Review, #12, P. 43

Kniss

 • Clues 1980, Part 1, P. 83
 • Clues 1983, Part 2, P. 43
 • Journal, V. 1 #1, P. 77
 • Journal, V. 2 #1, P. 71

Knistner

 • Clues 1988, Part 1, P. 76

Knittel

 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 47
 • Heritage Review, V. 29 #1, P. 29

Knodel (See Also Knodle)

 • Clues 1984, Part 1, P. 93
 • Clues 1984, Part 2, P.55
 • Clues 1990, P. 89
 • Glückstal Colonies Newsletter, V. 8 #1, P. 6
 • Heritage Review, #5 & 6, P. 46
 • Heritage Review, #25, P. 40
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 37
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 49
 • Work Paper, #12, P. 62
 • Work Paper, #13, P. 52

Knodle (See Also Knodel)

 • Clues 1983, Part 2, P. 42
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 46

Knof

 • Clues 1983, Part 2, P. 37
 • Clues 1989, P. 99

Knoll

 • Clues 1980, Part 1, P. 78
 • Clues 1994, P. 104
 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 46
 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 44
 • Heritage Review, V. 27 #3, P. 32
 • Work Paper, #22, P. 46

Knopf / Knopff

 • Clues 1979, Part 2, P. 67
 • Heritage Review, #17, P. 58
 • Work Paper, #22, P. 45

Knopfle

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 66

Knopp

 • Clues 1982, Part 1, P. 88
 • Work Paper, #24, P. 78

Knorr

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 39

Knosp

 • Clues 1984, Part 1, P. 95

Knuss (See Also Knuz)

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 45

Knuz (See Also Knuss)

 • Clues 1987, Part 2, P. 41

Kobacz

 • Clues 1987, Part 2, P. 29

Kober / Köber

 • Clues 1979, Part 2, P. 63
 • Clues 1982, Part 1, P. 90
 • Clues 1985, Part 2, P. 31
 • Clues 1988, Part 2, P. 20
 • Clues 1990, P. 89
 • Work Paper, #14, P. 54

Köberlein

 • Clues 1982, Part 1, P. 83

Koble

 • Heritage Review, V. 23 #3, P. 33
 • Heritage Review, V. 25 #1, P. 45

Kobs

 • Wandering Volhynians, Mar. 1991, P. 8

Koch

 • Clues 1979, Part 2, P. 64
 • Clues 1980, Part 2, P. 58, 59
 • Clues 1981, Part 1, P. 84
 • Clues 1981, Part 2, P. 28, 30, 38
 • Clues 1982, Part 1, P. 83, 87
 • Clues 1982, Part 2, P. 25
 • Clues 1983, Part 2, P. 39, 40
 • Clues 1984, Part 1, P. 92, 95
 • Clues 1984, Part 2, P. 55
 • Clues 1987, Part 1, P. 84
 • Clues 1988, Part 2, P. 20
 • Clues 1991, P. 99
 • Clues 1992, P. 108
 • Clues 1994, P. 104
 • Clues 1995, P. 78
 • Heritage Review, #12, P. 43
 • Heritage Review, #17, P. 57
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 44
 • Heritage Review, V. 12 #3, P. 43, 44
 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 44, 46
 • Journal, V. 1 #3, P. 73
 • Journal, V. 3 #1, P. 60
 • Wandering Volhynians, Dec. 1990, P. 22
 • Work Paper, #11, P. 50, 51, 52
 • Work Paper, #14, P. 52
 • Work Paper, #20, P. 77
 • Work Paper, #22, P. 44, 47, 49
 • Work Paper, #23, P. 77, 79
 • Work Paper, #24, P. 81, 82

Kochanck

 • Clues 1984, Part 2, P. 16

Kochel

 • Clues 1989, P. 99

Kochenek

 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 42

Kock

 • Heritage Review, #5 & 6, P. 39
 • Work Paper, #15, P. 50

Kockanch

 • Clues 1987, Part 2, P. 40

Kockman

 • Heritage Review, #5 & 6, P. 43

Kodfried

 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 40

Koebel

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 38

Koehler (See Also Köhler)

 • Clues 1983, Part 2, P. 43
 • Clues 1989, P. 99

Koenig / König

 • Clues 1984, Part 2, P. 31
 • Clues 1987, Part 2, P. 40
 • Heritage Review, #17, P. 56
 • Heritage Review, #25, P. 39
 • Heritage Review, V. 16 #3, P. 47
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 42
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 41
 • Heritage Review, V. 24 #4, P. 35
 • Heritage Review, V. 26 #4, P. 32

Koerner (See Also Kerner)

 • Clues 1980, Part 2, P. 52
 • Heritage Review, #24, P. 37
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 38
 • Journal, V. 1 #3, P. 70
 • Work Paper, #12, P. 63

Kofler / Koffler

 • Clues 1980, Part 1, P. 85
 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 4110 #3, P. 47
 • Work Paper, #17, P. 64

Kohlberg

 • Clues 1982, Part 1, P. 83

Köhler (See Also Koehler)

 • Clues 1979, Part 2, P. 63
 • Clues 1980, Part 2, P. 57
 • Clues 1987, Part 1, P. 82
 • Heritage Review, #5 & 6, P. 47
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 41, 45
 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 45
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 42
 • Work Paper, #11, P. 55
 • Work Paper, #17, P. 64

Kohlfeld

 • Clues 1989, P. 99

Kohlmann

 • Clues 1990, P. 89

Köhn

 • Clues 1980, Part 1, P. 78
 • Heritage Review, #24, P. 39
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 44
 • Work Paper, #11, P. 53
 • Work Paper, #22, P. 48

Kolart

 • Clues 1994, P. 105

Kolb

 • Clues 1981, Part 1, P. 87
 • Clues 1981, Part 2, P. 28, 34, 38
 • Clues 1982, Part 1, P. 83, 90
 • Clues 1982, Part 2, P. 31
 • Clues 1983, Part 2, P. 39
 • Clues 1984, Part 1, P. 75, 76
 • Clues 1985, Part 2, P. 30, 31
 • Clues 1987, Part 1, P. 84
 • Clues 1987, Part 2, P. 26
 • Clues 1988, Part 2, P. 19
 • Journal. V. 3 #1, P. 60
 • Work Paper, #11, P. 50, 54
 • Work Paper, #22, P. 48
 • Work Paper, #23, P. 77
 • Work Paper, #24, P. 81

Kolbun

 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 31

Kolch

 • Heritage Review, V. 10 #4, P. 47

Koler

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kolitz

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 45

Kolke

 • Clues 1987, Part 2, P. 41

Kollmann

 • Clues 1983, Part 2, P. 44

Kolsin

 • Clues 1994, P. 105

Komer

 • Work Paper, #14, P. 55

Komm

 • Clues 1980, Part 1, P. 84
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 47

Könner

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 41

Konrad

 • Heritage Review, V. 12 #2, P. 38

Konradi / Konrady

 • Clues 1981, Part 2, P. 37
 • Clues 1990, P. 89
 • Work Paper, #10, P. 53

Konstanz

 • Clues 1983, Part 2, P. 43

Kontrowitz

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 48

Konzen

 • Journal, V. 2 #1, P. 68

Kookisch

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 46

Kopli

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 39

Kopp

 • Clues 1989, P. 99
 • Heritage Review, V. 10 #4, P. 47
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 66, 70
 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 43
 • Heritage Review, V. 23 #3, P. 32
 • Heritage Review, V. 24 #1, P. 44
 • Heritage Review, V. 25 #1, P. 44

Koppa

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kopple

 • Clues 1987, Part 2, P. 40
 • Heritage Review, #25, P. 40
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 43

Köpplin

 • Heritage Review, V. 14 #1, P. 16

Korach

 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 31

Korbe

 • Clues 1980, Part 1, P. 79
 • Clues 1980, Part 2, P. 54

Korbel

 • Clues 1981, Part 2, P. 31

Korbmacher

 • Clues 1980, Part 1, P. 79

Korn

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 47

Kornberger / Korusbergen

 • Wandering Volhynians, Mar. 1991, P. 8

Körner / Korner

 • Clues 1981, Part 1, P. 84
 • Clues 1983, Part 1, P. 90
 • Glückstal Colonies Newsletter, V. 8 #1, P. 7, 8, 11
 • Heritage Review, #22, P. 46

Koroch

 • Heritage Review, V. 23 #1, P. 29

Korockow

 • Clues 1988, Part 1, P. 77

Korp

 • Clues 1988, Part 1, P. 78

Kort

Clues 1985, Part 2, P. 31

Kortwig

 • Work Paper, #11, P. 51
 • Work Paper, #23, P. 77
 • Work Paper, #24, P. 82

Kosel

 • Heritage Review, V. 14 #1, P. 15

Koshans

 • Clues 1987, Part 2, P. 43

Koski

 • Clues 1989, P. 99

Kost

 • Clues 1984, Part 1, P. 93
 • Clues 1984, Part 2, P. 55
 • Heritage Review, #5 & 6, P. 39. 43
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 38
 • Work Paper, #12, P. 62. 63

Koth

 • Heritage Review, #19, P. 47
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 39, 40, 41

Kowaliefska

 • Heritage Review, #5 & 6, P. 39

Kowalski

 • Clues 1988, Part 2, P. 52
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 42

Kowatewski

 • Clues 1988, Part 1, P. 76

Kowtz

 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 48

Kozlowski

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 48

Krader

 • Clues 1986, Part 2, P. 37

Kraemer (See Also Krämer, Kremer)

 • Clues 1987, Part 2, P. 30

Krafft (See Also Kraft)

 • Heritage Review, #20, P. 43

Kraft (See Also Krafft)

 • Clues 1980, Part 1, P. 80
 • Clues 1980, Part 2, P. 52
 • Clues 1982, Part 2, P. 25
 • Clues 1984, Part 2, P. 15
 • Clues 1987, Part 2, P. 26, 44
 • Clues 1991, P. 99
 • Clues 1992, P. 108
 • Clues 1994, P. 105
 • Heritage Review, #5 & 6, P. 47
 • Heritage Review, #20, P. 43
 • Heritage Review, #25, P. 38
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 48
 • Heritage Review, V. 12 #1, P. 38
 • Heritage Review, V. 12 #3, P. 43
 • Heritage Review, V. 13 #1, P. 37
 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 45
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 38, 43
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 44
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 46
 • Heritage Review, V. 23 #3, P. 31, 32, 33
 • Heritage Review, V. 24 #1, P. 43
 • Heritage Review, V. 25 #1, P. 43, 44, 45
 • Work Paper, #9, P. 62
 • Work Paper, #12, P. 62
 • Work Paper, #15, P. 53
 • Work Paper, #17, P. 62

Krahn

 • Clues 1983, Part 2, P. 35

Krain

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 46
 • Heritage Review, V. 23 #3, P. 30
 • Heritage Review, V. 25 #1, P. 48

Krainer

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 42

Krains

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 64

Kraishs

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 39

Krajavski

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 47

Kraker

 • Clues 1989, P. 99

Krämer (See Also Kraemer, Kremer)

 • Clues 1980, Part 2, P. 52
 • Clues 1981, Part 1, P. 87
 • Clues 1981, Part 2, P. 35
 • Clues 1983, Part 2, P. 31
 • Clues 1987, Part 2, P. 44
 • Glückstal Colonies Newsletter, V. 8 #1, P. 12
 • Heritage Review, #19, P. 49
 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 46
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 63
 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 47
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 47

Kramlich

 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 31

Kramm

 • Work Paper, #20, P. 79

Kramser

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 37

Krancher

 • Clues 1988, Part 1, P. 78

Kranebitter (See Also Kranewitter, Kranowetter)

 • Clues 1986, Part 2, P. 38

Kranewitter (See Also Kranebitter, Kranowetter)

 • Work Paper, #10, P. 52
 • Work Paper, #23, P. 80

Kranich

 • Clues 1984, Part 2, P. 32

Krank

 • Heritage Review, V. 16 #4, P. 46

Kranledis

 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 48

Krano

 • Clues 1995, P. 78

Kranowetter (See Also Kranebitter, Kranewitter)

 • Clues 1982, Part 1, P. 90

Krans / Kranz

 • Clues 1997, P. 73
 • Glückstal Colonies Newsletter, V. 8 #1, P. 6
 • Heritage Review, #17, P. 57
 • Heritage Review, V. 16 #3, P. 47
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 43
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 41
 • Work Paper, #15, P. 50

Krasin

 • Clues 1983, Part 1, P. 93

Krass

 • Clues 1984, Part 2, P. 16

Kratz

 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 49

Kraus (See Also Krauss)

 • Clues 1980, Part 1, P. 79
 • Clues 1981, Part 2, P. 33
 • Clues 1982, Part 1, P. 85
 • Clues 1982, Part 2, P. 23
 • Clues 1984, Part 1, P. 75, 98
 • Clues 1995, P. 78
 • Clues 1997, P. 73
 • Heritage Review, #21, P. 42
 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 41
 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 44
 • Heritage Review, V. 24 #4, P. 36
 • Heritage Review, V. 26 #4, P. 35
 • Journal, V. 1 #1, P. 77
 • Work Paper, #22, P. 46

Krausae (See Also Krause)

 • Clues 1985, Part 2, P. 12

Krause (See Also Krausae)

 • Clues 1980, Part 2, P. 59
 • Clues 1983, Part 2, P. 35, 39
 • Clues 1987, Part 2, P. 26
 • Clues 1988, Part 1, P. 76
 • Clues 1988, Part 2, P. 21
 • Clues 1993, P. 104
 • Clues 1996, Part 1, P. 77
 • Heritage Review, #17, P. 61
 • Heritage Review, V. 11 #4, P. 40
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 43
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 41
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 48
 • Wandering Volhynians, Mar. 1991, P. 8
 • Work Paper, #14, P. 51
 • Work Paper, #15, P. 53
 • Work Paper, #17, P. 62
 • Work Paper, #23, P. 78
 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Krauss (See Also Kraus)

 • Clues 1988, Part 2, P. 52
 • Heritage Review, #20, P. 44
 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 38

Kraussant

 • Clues 1983, Part 1, P. 95

Krauts

 • Clues 1981, Part 1, P. 84

Krebel

 • Clues 1982, Part 2, P. 30

Krebs

 • Clues 1988, Part 2, P. 49

Kreck

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 44

Kref

 • Clues 1980, Part 2, P. 57
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 42

Kreigel

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 41

Kreiger

 • Journal, V. 1 #3, P. ?

Kreihn

 • Heritage Review, #25, P. 39

Kreik

 • Clues 1991, P. 99

Kreimer

 • Clues 1991, P. 99

Krein

 • Clues 1987, Part 1, P. 83
 • Clues 1988, Part 1, P. 76

Kreindels

 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 45

Kreis

 • Heritage Review, V. 10 #4, P. 46

Kreishmann

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kreiske

 • Clues 1983, Pat 1, P. 93

Kreiter

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 42
 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 43

Krell

 • Clues 1980, Part 2, P. 60
 • Clues 1996, Part 1, P. 77

Kremer (See Also Kraemer, Krämer)

 • Clues 1981, Part 2, P. 35
 • Clues 1982, Part 1, P. 84
 • Clues 1983, Part 2, P. 31
 • Clues 1984, Part 1, P. 99
 • Clues 1989, P. 99
 • Heritage Review, V. 10 #3, P. 45
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 47
 • Work Paper, #23, P. 81

Kremse

 • Clues 1980, Part 1, P. 81

Krening

 • Clues 1980, Part 2, P. 60
 • Clues 1981, Part 2, P. 35

Krens (See Also Krentz)

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 47

Krentz (See Also Krens)

 • Clues 1991, P. 99

Krenzler

 • Clues 1980, Part 1, P. 81
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 38

Kress

 • Clues 1982, Part 2, P. 29
 • Clues 1988, Part 1, P. 77
 • Clues 1990, P. 89
 • Heritage Review, V. 12 #3, P. 44

Kretschmer

 • Clues 1990, P. 89

Kreuser / Kreutzer

 • Journal, V. 1 #3, P. 70, 71
 • Journal, V. 2 #2, P. 92

Kreuz

 • Wandering Volhynians, Dec. 1990, P. 22

Kreuzer

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 67

Kreuzler

 • Clues 1991, P. 99

Krevindt

 • Clues 1983, Part 2, P. 39

Krezsinke

 • Work Papr, #14, P. 51

Krieg

 • Clues 1985, Part 2, P. 30
 • Clues 1986, Part 2, P. 39
 • Heritage Review, #17, P. 57
 • Work Paper, #15, P. 50

Krieger / Kriger

 • Clues 1981, Part 2, P. 37
 • Clues 1982, Part 2, P. 25
 • Clues 1984, Part 1, P. 73
 • Clues 1985, Part 2, P. 30
 • Clues 1986, Part 2, P. 12
 • Clues 1990, P. 90
 • Heritage Review, V. 14 #1, P. 16
 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 43
 • Journal, V. 1 #3, P. 72, 74

Kriess

 • Journal, V. 2 #2, P. 92

Krill

 • Clues 1983, Part 2, P. 33

Kringen

 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 48

Kringer

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 48

Krise

 • Clues 1995, P. 78

Kriser

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 42

Krispense (See Also Krispins)

 • Journal, V. 1 #1, P. 77

Krispins (See Also Krispense)

 • Clues 1987, Part 2, P. 30

Kriwal / Kriwall

 • Clues 1982, Part 1, P. 90
 • Clues 1985, Part 2, P. 30
 • Clues 1988, Part 2, P. 50

Krocker (See Also Kroker)

 • Clues 1996, Part 1, P. 77, 78

Kroh

 • Clues 1982, Part 1, P. 82
 • Clues 1985, Part 2, P. 29

Kroker (See Also Krocker)

 • Heritage Review, V. 24 #3. P. 47

Kroll

 • Heritage Review, #18, P. 39

Krom / Kromm (See Also Krum / Krumm)

 • Clues 1984, Part 1, P. 96
 • Clues 1995, P. 79
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 46
 • Journal, V. 2 #2, P. 91
 • Work Paper, #20, P. 77

Kromin

 • Clues 1995, P. 78, 79

Kron

 • Clues 1987, Part 2, P. 44
 • Work Paper, #14, P. 54

Kronke

 • Clues 1983, Part 2, P. 35

Kronmiller / Kronmüller

 • Glückstal Colonies Newsletter, V. 8 #1, P. 6
 • Work Paper, #13, P. 52

Kropf

 • Work Paper, #13, P. 51

Kropünski

 • Heritage Review, V. 11 #4, P. 40

Kruber

 • Clues 1984, Part 1, P. 73

Kruckenberg

 • Heritage Review, V. 17 #4, P. 47

Krueger (See Also Krüger)

 • Clues 1989, P. 99
 • Journal, V. 2 #1, P. 72
 • Journal, V. 21 #4, P. 24

Krug

 • Clues 1990, P. 90
 • Heritage Review, #22, P. 46
 • Journal, V. 3 #1, P. 61
 • Work Paper, #14, P. 51

Krüger (See Also Krueger)

 • Clues 1981, Part 1, P. 82, 88
 • Clues 1982, Part 2, P. 24, 30
 • Clues 1983, Part 1, P. 97
 • Clues 1984, Part 1, P. 99
 • Clues 1984, Part 2, P. 14
 • Clues 1986, Part 2, P. 12
 • Clues 1987, Part 1, P. 83
 • Clues 1996, Part 1, P. 78
 • Heritage Review, V. 24 #1, P. 46
 • Heritage Review, V. 27 #3, P. 33
 • Wandering Volhynians, Mar. 1991, P. 8
 • Work Paper, #11, P. 50
 • Work Paper, #15, P. 51
 • Work Paper, #23, P. 77
 • Work Paper, #24, P. 79, 81

Krum / Krumm (See Also Krom / Kromm)

 • Clues 1983, Part 2, P. 31
 • Clues 1984, Part 1, P. 92
 • Clues 1985, Part 2, P. 28
 • Work Paper, #22, P. 44

Krumholz

 • Clues 1983, Part 2, P. 40

Krumrai

 • Clues 1995, P. 79

Krüse

 • Work Paper, #20, P. 78

Kruter

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 41

Krutsch

 • Work Paper, #10, P. 53, 54
 • Work Paper, #23, P. 81

Kubischta

 • Clues 1987, Part 2, P. 43

Kuble

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 44

Kubler

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 69

Kuch

 • Heritage Review, V. 27 #3, P. 32
 • Work Paper, #13, P. 51

Kuchenmann

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 46

Kuck

 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 48

Kuehn

 • Clues 1981, Part 2, P. 37

Kugel (See Also Kugele)

 • Clues 1980, Part 1, P. 81
 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 49

Kugele (See Also Kugel)

 • Clues 1988, Part 2, P. 19

Kugler / Kügler

 • Clues 1983, Part 2, P. 35
 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 47

Kuhn

 • Clues 1980, Part 1, P. 78
 • Clues 1980, Part 2, P. 54
 • Clues 1982, Part 2, P. 29, 30
 • Clues 1984, Part 2, P. 31
 • Clues 1990, P. 90
 • Heritage Review, #12, P. 41
 • Heritage Review, #20, P. 43
 • Heritage Review, #25, P. 38
 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 39
 • Wandering Volhynians, Mar. 1991, P. 8
 • Work Paper, #15, P. 53
 • Work Paper, #17, P. 62
 • Heritage Review, V. 28 #3, P. 1

Kulff

 • Clues 1995, P. 79

Kulm

 • Clues 1982, Part 1, P. 85
 • Work Paper, #17, P. 61

Kulman

 • Clues 1995, P. 79

Kulpul

 • Clues 1988, Part 2, P. 21
 • Clues 1990, P. 90

Kumele

 • Clues 1991, P. 99

Kumer

 • Heritage Review, V. 20 #2, P. 45

Kumitz

 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 45

Kundsen

 • Heritage Review, V. 24 #4, P. 35

Kunse (See Also Kunsel)

 • Work Paper, #17, P. 62

Kunsel (See Also Kunse)

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 44

Kuntz (See Also Kunz)

 • Clues 1980, Part 2, P. 57
 • Clues 1991, P. 99
 • Heritage Review, V. 23 #3, P. 32
 • Heritage Review, V. 25 #1, P. 44

Kunz (See Also Kuntz)

 • Clues 1980, Part 2, P. 57
 • Clues 1981, Part 1, P. 84
 • Clues 1982, Part 2, P. 25
 • Clues 1987, Part 2, P. 27
 • Heritage Review, #15, P. 15
 • Heritage Review, #25, P. 40
 • Heritage Review, V. 10 #4, P. 46, 47
 • Heritage Review, V. 14 #1, P. 15
 • Heritage Review, V. 22 #1, P. 43, 48
 • Heritage Review, V. 22 #3, P. 42
 • Heritage Review, V. 23 #3, P. 33
 • Heritage Review, V. 25 #1, P. 45

Künzvater

 • Work Paper, #24, P. 80

Kupfer

 • Heritage Review, #13 & 14, P. 58

Kupmann

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 40

Kuppel

 • Heritage Review, V. 15 #3, P. 40

Kurapf

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 38

Kurk

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 70

Kurle / Kurrle

 • Clues 1993, P. 104
 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 67
 • Heritage Review, V. 22 #4, P. 39

Kurnitzsky

 • Heritage Review, V. 17 #2, P. 46

Kurshfeld

 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kurtz (See Also Kurz)

 • Clues 1991, P. 99, 100
 • Heritage Review, V. 20 #3, P. 40

Kurz (See Also Kurtz)

 • Clues 1981, Part 1, P. 81
 • Clues 1983, Part 1, P. 92, 94
 • Clues 1985, Part 2, P. 29
 • Heritage Review, #25, P. 38

Kusch

 • Clues 1987, Part 1, P. 83

Kuschaus

 • Clues 1995, P. 79

Kusler

 • Heritage Review, #5 & 6, P. 42
 • Heritage Review, #15, P. 15, 16
 • Heritage Review, V. 17 #3, P. 37

Kuss

 • Heritage Review, V. 14 #3, P. 70

Küsse

 • Heritage Review, V. 14 #1, P. 15

Küst

 • Work Paper, #13, P. 51

Kustmann

 • Clues 1988, Part 1, P. 77

Kutschka

 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 45

Kutz

 • Clues 1983, Part 1, P. 97
 • Heritage Review, #15, P. 16

Kutzka

 • Heritage Review, V. 11 #3, P. 45

Kuxhausen / Kuzhausen

 • Clues 1988, Part 1, P. 78

Kuzera

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 41

Kuzin

 • Heritage Review, V. 18 #2, P. 48

Kwandt

 • Clues 1990, P. 90

Kwarb

 • Heritage Review, V. 24 #3, P. 39

Kwenzer

 • Clues 1985, Part 2, P. 12

Kypke

 • Work Paper, #14, P. 51
Back

Share This